Walne Zgromadzenie w Kołobrzegu

W dniu 25 kwietnia 2023 r. odbyło się coroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Związku Armatorów Polskich. Tym razem członkowie ZAP zebrali się w Kołobrzegu.

Tradycyjnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu miało miejsce przyjęcie sprawozdań organów ZAP i udzielenie absolutorium członkom tych organów, jak również przyjęcie sprawozdania finansowego ZAP i ustalenie budżetu na 2023 rok.

W związku z planami ponownego przystąpienia do European Community Shipowners` Associations (ECSA) członkowie ZAP dokonali wyboru dodatkowego Członka Zarządu, wybrany został Pan Marcin Talwik, któremu powierzono zadanie koordynowania kontaktów ZAP z instytucjami zagranicznymi.

W toku zgromadzenia członkowie ZAP otrzymali również informacje o pracach z udziałem przedstawicieli ZAP nad nowelizacją krajowych regulacji dotyczących ubezpieczenia społecznego marynarzy zamieszkałych na terytorium RP, zatrudnionych na statkach obcych bander oraz o pracach nad nowelizacją krajowych regulacji dotyczących opodatkowania działalności żeglugowej (podatek tonażowy), polegających na dostosowaniu krajowych regulacji do zasad obowiązujących w krajach Unii Europejskiej.